Wanneer bent u vergunningsplichtig volgens de Wtza wetgeving?

Van: mr. Benedikt Marijnen
Waveland European Lawyers

We krijgen vragen over de nieuwe wet Wtza die op 1 januari 2022 in werking treedt. Daarom zetten we hieronder kort de eisen voor de vergunningsplicht op basis van de Wtza onder elkaar.
Deze informatie is overgenomen van de informatie die onze overheid over de Wtza deelt.

Wanneer bent u vergunningplichtig op grond van de Wtza?

1            Instellingen

Op grond van de Wtza geldt de vergunningplicht alleen voor organisaties die instellingen in de zin van de Wtza zijn. Een instelling is:

– een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen,
– een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen (Hieronder valt bijv. een maatschap of een vennootschap onder firma);
– of een natuurlijke persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen. (Gedacht moet worden aan een eenmanszaak met zorgpersoneel.)

2            Vergunningplichtige instellingen

Niet alle organisaties die een ‘instelling’ in de zin van de Wtza zijn, vallen onder de vergunningplicht. Op grond van de Wtza zijn de volgende instellingen vergunningplichtig:

a.    instellingen die medisch-specialistische zorg verlenen

b.     instellingen die met meer dan tien zorgverleners Wlz- of Zvw- zorg verlenen (uitbesteding meegeteld)

3            Instellingen die medisch-specialistische zorg verlenen

Als medisch specialistische zorg wordt de volgende zorg aangewezen, voor zover die zorg wordt verleend door een arts, anders dan een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten:

4            Instellingen die medisch-specialistische zorg verlenen

anesthesiologie;
neurochirurgie
cardiologie;
neurologie
cardio-thoracale chirurgie;
nucleaire geneeskunde
dermatologie en venerologie;
obstetrie en gynaecologie
heelkunde
oogheelkunde
interne geneeskunde
orthopedie
kaakchirurgie
pathologie
keel- neus- oorheelkunde
plastische chirurgie
kindergeneeskunde
psychiatrie
klinische genetica
radiologie
klinische geriatrie
radiotherapie
longziekten en tuberculose
reumatologie
maag- darm- leverziekten
revalidatiegeneeskunde
medische microbiologie
sportgeneeskunde
urologie

5            Instellingen die met meer dan tien zorgverleners Wlz- of Zvw- zorg verlenen (uitbesteding meegeteld)

Een zorgverlener is een natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg verleent. Bij de drempel van tien zorgverleners in deze categorie wordt uitbesteding van zorg meegeteld. Als een instelling bijvoorbeeld werkt met een onderaannemer, wordt het aantal zorgverleners bij deze onderaannemer meegeteld.

Als een instelling meerdere locaties heeft, wordt het aantal zorgverleners bij die locaties opgeteld. Gekeken wordt naar het aantal zorgverleners dat namens de instelling zorg verleent als omschreven in het kader van de Zvw of Wlz.

Een stafmedewerker, vrijwilliger of stagiaire telt in dit verband niet mee. Een natuurlijke persoon die uitsluitend Wmo-ondersteuning of uitsluitend jeugdhulp verleent telt ook niet mee. Het gaat om het aantal natuurlijke personen die zorgverlener zijn. Het aantal FTE’s is in dit verband niet relevant. Een zorgverlener die parttime werkt, telt dus als één zorgverlener.