Inloggen Wiskit

Online inzage is NIET verplicht vanaf 1 juli 2020

Bijna al uw koepels in de zorg melden dat per 1 juli 2020 online inzage in het patiëntendossier verplicht wordt.

DAT IS NIET WAAR.
U hoeft de patiënt nooit online inzage te geven in zijn patiëntendossier.

Op 1 juli 2020 gaan o.a. de artikelen 15 d. en 15 e. in werking van de Wabvpz (uitwerking van de WGBO). De uitbreiding spreekt over ‘elektronische inzage’ en NIET over ‘online inzage’.

Elektronische inzage is inzage via een (veilige) mail, op een beeldscherm op de praktijk, via een USB stick enzovoorts. Een online portaal is een mogelijkheid, maar zeker niet verplicht.

De wettekst Wabvpz vanaf 1 juli 2020 is:

Artikel 15d 1. Indien de cliënt verzoekt om inzage of afschrift van het dossier van de desbetreffende cliënt, of van de gegevens betreffende deze cliënt die de zorgaanbieder via een elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stelt, wordt de inzage of het afschrift op verzoek van de cliënt, met redelijke tussenpozen, door de zorgaanbieder op elektronische wijze verstrekt.

  1. Bij de afgifte van medicijnen door een apotheker, verschaft de apotheker de cliënt desgevraagd direct op elektronische wijze inzage in zijn medicatiegegevens. Op verzoek van de cliënt worden door de apotheker desgevraagd door de cliënt verstrekte gegevens over het gebruik van zelfmedicatie beschikbaar gesteld via het elektronisch uitwisselingssysteem.
  2. De in het eerste en tweede lid bedoelde elektronische inzage, en de in het eerste lid bedoelde elektronische afschriften, worden kosteloos verschaft.

Artikel 15 e: Onverminderd het bepaalde in artikel 35, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, wordt in een afschrift als bedoeld in artikel 15d, eerste lid, op verzoek van de cliënt opgenomen:

  1. wie bepaalde informatie via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en op welke datum;
  2. wie bepaalde informatie heeft ingezien of opgevraagd en op welke datum.

Dit zegt zelfs de ‘Richtlijn online inzage’ van de NHG en de Patiënten federatie:

‘……… Op dit moment hebben patiënten al het wettelijk recht op inzage in en een kopie van hun hele medische dossier. De nieuwe wet gaat over online inzage zonder tussenkomst van de zorgverlener, de dossierbeheerder. Online inzage is in feite veel laagdrempeliger dan het opvragen van een kopie van het dossier. Voor de patiënt is online toegang tot het medisch dossier bij de huisarts nuttig en handig ……’ 

De ‘nieuwe wet’ gaat helemaal niet over online inzage geven.

Wat moet u verstrekken bij een verzoek tot inzage?

Alleen gegevens over het onderzoek, beoordeling, anamnese, behandeling(en) en medicatie. Alles wat direct te maken heeft met de behandeling.

U levert uw patiënt NOOIT inzage in persoonlijke aantekeningen van de zorgverlener. Onder persoonlijke aantekeningen horen alle indrukken, vermoedens, aandachtspunten geheugensteuntjes enzovoorts die de zorgverlener rond de patiënt optekent.

Die vallen BUITEN het inzagerecht. ALTIJD.

Hoe richt u uw patiëntendossier in?

Het patiëntendossier van de zorgverlener moet zo worden ingericht dat de zorgverlener een aparte opslag heeft voor zijn persoonlijke aantekeningen.

Als de patiënt inzage in zijn dossier vraagt kan de zorgverlener dan alleen de behandelgegevens ter beschikking stellen. Het gevaar dat hij ook persoonlijke aantekeningen verschaft is daarmee kleiner.

Het voordeel van de ‘Wiskit Wetgeving’.

Dit soort onderwerpen staan in de ‘Wiskit Wetgeving’. De licentie levert u feitelijke en goede informatie over de toepassing van de AVG, Wkkgz, WGBO. Helder en direct toepasbaar.

Met onze Wiskit heeft u alle kennis beschikbaar en invoering in uw praktijk gaat direct. U kunt altijd aantonen dat u aan de wet voldoet.

Uw beleid en protocollen zijn altijd beschikbaar voor al uw medewerkers.

www.waveland.nu

 

Lees ook

Veilig mailen – zelfverklaring – niet tekenen

14 september 2020

 NTA 7516 – veilig mailen – zelfverklaring? Zorgverleners krijgen van hun veilig mailen leverancier de vraag om een zelfverklaring in te vullen. Dit is niet uw verantwoordelijkheid. We adviseren die huidige zelfverklaring niet in te vullen en niet terug te sturen. Er bestaat geen wettelijke verplichting voor u, de zorgverlener (professional) om te voldoen aan […]

Lees meer

De wet eist NEN 7510 van de zorgverlener

7 juli 2020

De wet eist NEN 7510  Als uw zorgpraktijk deelneemt in het LSP (of ander uitwisselingssysteem) moet u aantoonbaar werken op basis van de NEN 7510 serie normen. De wet eist dat. Dat is niet voor niets. De wetgever weet ook dat de risico’s toenemen. De extra risico’s bij deelname aan een uitwisselingssysteem moeten goed beheerst […]

Lees meer

LSP uitwisseling data, en de risico’s

2 juli 2020

Tegenstrijdig: AVG eist beveiliging van patiëntendossiers. LSP en andere uitwisselingssystemen leveren weer extra risico’s op datalekken op. Toch promoten de overheid en zorgkoepels het LSP. Nederland is een bijzonder land. Meer risico’s door LSP uitwisseling Uitwisselingssystemen als het LSP (Landelijk Schakelpunt) worden gepromoot in Nederland. Meer dan 6000 huisartspraktijken doen er aan mee. Deelname aan […]

Lees meer