Algemene voorwaarden Waveland Dataveiligheid

Leverings- en betalingsvoorwaarden van Waveland dataveiligheid

Artikel 1 Toepasselijkheid
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen voor het leveren van diensten door Waveland. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
Deelnemer/opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. De toepasselijkheid van de door de licentiehouder/opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
Deelnemer / opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan ieder (rechts)persoon die met Waveland een overeenkomst heeft afgesloten.
Onder ‘rapport’ van Waveland wordt in verstaan iedere schriftelijke reactie van Waveland in het kader van de opdracht. De vastlegging van de invoer in een Waveland portaal door licentiehouder is een rapport.

Artikel 2 Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat Waveland het eerste deelnamebedrag op de door Waveland aangegeven bankrekening heeft ontvangen. De overeenkomst omvat de jaarlijkse verlenging van de licentie en de vergoeding van het jaarlijkse licentiebedrag door de gebruiker van de licentie.
Alle overige mondelinge aanvullingen, toezeggingen of wijzigingen zijn slechts bindend als deze door daartoe bevoegde personen zijn gedaan en schriftelijk bevestigd.

Wordt door de licentiehouder/opdrachtgever een opdracht verstrekt alvorens een tarief uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt de opdracht uitgevoerd tegen het op dat tijdstip geldend tarief, onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of eerder berekende tarieven.

Waveland is gerechtigd bij of tijdens de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de licentiehouder/opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 3 Uitvoering werkzaamheden
Deelnemer/opdrachtgever krijgt, afhankelijk van de aard van de opdracht, naar aanleiding van bezoeken en advieswerkzaamheden rapportages die gelden als nakoming van de verstrekte opdracht.
Elk door Waveland uitgebracht rapport zal door licentiehouder/opdrachtgever niet voor een ander doel mogen worden gebruikt dan waarvoor het is uitgebracht/ uitgegeven.

Artikel 4 Tarief
De licentiehouder/opdrachtgever zal, indien mogelijk, voorafgaand aan de opdracht een tarief ontvangen. Door het verstrekken van de opdracht erkent deze met de hoogte daarvan in te stemmen. Tariefwijzigingen door Waveland zijn mogelijk.

Indien meerwerk aanleiding geeft tot het verhogen van het tarief zal licentiehouder/opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld.

Eventueel overeengekomen termijnen zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5 Verlenging licentie
Deelname aan een Waveland portaal service wordt automatisch verlengd na ieder jaar via automatische incasso. Indien de bijdrage voor de jaarlijkse verlenging niet tijdig door Waveland wordt ontvangen wordt het portaal van licentiehouder afgesloten.

Artikel 6 Annulering opdracht of licentie
Indien een van de partijen handelt in ernstige strijd met de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Annulering op basis van bovenstaande laat reeds aangegane verplicht-ingen van de aanvrager tegenover Waveland onaangetast.

Annulering volgens sub 1 moet met redenen omkleed schriftelijk aan de andere partij worden medegedeeld. De datum van de opzegging van de overeenkomst moet in dit bericht worden medegedeeld.

Een portaal licentie kan worden opgezegd door licentiehouder. In dat geval blijft het portaal een jaar beschikbaar voor licentiehouder vanaf de startdatum of de verlengingsdatum van de licentie. Er vindt geen terugbetaling plaats van het licentiebedrag.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Waveland is, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een handelen of nalaten door diegenen die in het kader van deze overeenkomst vanwege Waveland werkzaamheden verrichten.

Waveland is niet aansprakelijk voor elke schade die uit het niet nakomen door licentiehouder/opdrachtgever van zijn verplichtingen aan Waveland zou kunnen opkomen.
Deelnemer/opdrachtgever zal Waveland niet aansprakelijk stellen voor alle aanspraken van derden in verband met door Waveland uitgebrachte rapporten.

Indien de licentiehouder/opdrachtgever, handelend in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf, als gevolg van bewezen grove opzet of grove nalatigheid van Waveland ten aanzien van het uitvoeren van de werkzaamheden van Waveland schade lijdt, zal Waveland aansprakelijk zijn voor een bedrag niet groter dan 50% van de door Waveland in rekening gebrachte vergoedingen ten aanzien van de uitvoering van de relevante werkzaamheden van Waveland, berekend exclusief de vergoeding voor door Waveland uitbestede werkzaamheden.
Iedere andere of verder gaande aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of zijdelings een gevolg is van een door ons met reden niet of niet geheel nagekomen verplichting is uitgesloten.

Artikel 8 Overmacht
In geval Waveland door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft Waveland het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Waveland tot enige schadevergoeding gehouden is.
Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, tengevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs door licentiehouder/opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen, staking, uitsluiting, brand en andere bedrijfsstoornissen, en andere buiten onze controle liggende gebeurtenissen zoals, overstroming, storm maar ook veranderende wetgeving, zij het Nederlands zij het Europees.

Artikel 9 Betaling
Betaling voor een opdracht en/of deelname aan een initiatief van Waveland kan geschieden door storting van het volledige deelnamebedrag op de door Waveland aangegeven bankrekening. Betaling voor overige werkzaamheden dient te geschieden binnen 14 dagen na facturering door ontvangst van het verschuldigde bedrag op het door Waveland beschikbaar gestelde bankrekeningnummer.
Als betaling niet binnen de vermelde termijn geschied, is licentiehouder/opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf 14 dagen na factuurdatum de wettelijke rente en eventuele incasso kosten verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

In gevallen van faillissement, sterfgevallen, gerechtelijke procedures, overschrijding betalingstermijn, verandering van bedrijfsactiviteiten, eigent Waveland zich het recht toe de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en zonder gerechtelijke tussenkomst het verschuldigde bedrag in zijn geheel op te eisen.
Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van licentiehouder / opdrachtgever.
Reclameren kan tot 8 werkdagen na factuurdatum. Reclamaties dienen door reclamant schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 10 Verbod doorgifte van producten aan derden
Het delen van enige inhoud van, of inlog in, een product van Waveland is een schending van het copyright van Waveland op haar producten. De schade die daardoor ontstaat wordt door Waveland verhaald op de licentiehouder. Dit geldt niet voor downloadbare documenten die door hun functie bedoeld zijn om te delen met derden.

Artikel 11 Toestemming verwerking persoonsgegevens
Deelnemer geeft toestemming aan Waveland de verstrekte persoonsgegevens te verwerken. Waveland verwerkt de gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt, en dat is het leveren van de gevraagde dienst aan licentiehouder. De gegevens worden alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de aan Waveland gevraagde dienst. Waveland beschermt de persoonsgegevens op goede wijze. Waveland zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Licentiehouder stemt er mee in mails te ontvangen van Waveland met extra informatie over het onderwerp in het portaal dat licentiehouder gebruikt.

Artikel 12 Toestemming mee te kijken in uw portaal.
Als de dienst van Waveland bestaat uit het ter beschikking stellen van een portaal, geeft licentiehouder toestemming aan Waveland mee te kijken in zijn portaal. Indien certificering tot de opdracht behoort, geldt deze toestemming ook voor het certificeringsbureau. Waveland houdt uw gegevens vertrouwelijk.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten die tot stand komen is het Nederlands recht van toepassing.

Waveland bv

Waveland BV, KvK 70848629